مشتق ، جلسه 104

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان دیدگاه مرحوم آخوند
دیدگاه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم آخوند در بررسی نظریه مرحوم صاحب فصول
دیدگاه مرحوم والد معظم
خلاصه و جمع بندی بحث