مشتق ، جلسه 112

lessonsSpliter

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی