نواهی ، جلسه 64

lessonsSpliter

مقصود از تعلق نهي به عبادات چيست؟
دو راه حل مرحوم آخوند(ره) براي حل اين اشكال
مطلبي از امام(ره) در رد تقسيم واجب به تعبدي و توسلي
نقد و بررسي اين نظريه امام(ره)
معناي صحت و فساد در ما نحن فيه

صحیح و اعم ، جلسه 29

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بحث سوم: حقیقت و لوازم صحت و تمامیت
کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)