pic
pic

نواهی - جلسه

خلاصه مطالب گذشته
دفاع از نائيني(ره) در برابر اشكال امام(ره)
نظير اين مساله در فقه
ثمرات اين مباني
بهترين جواب در
اين
قسم اول از عبادات مكروهه
اشکال استاد محترم بر ارشادي بودن نهي در عبادات مکروهه
راه‌هاي اثبات ارشاديت کراهت در عبادات مکروهه
راه اول: دليل عقل و برهان عقلي
راه دوم: قرائن موجود
بحث اخلاقي

دیدن درس...
۳,۲۶۶ بازدید