شمرده شدن وجوب قتل مرتد از قوانین الهی

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۶ 22148