تواتر معنوی در روایات دال بر وجوب قتل مرتد

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۳۲ 23105