حجیت خبر واحد هم در امور خطیره و هم در غیر آن

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۲۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۴۶ 23105