حجیت خبر واحد هم در امور خطیره و هم در غیر آن

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۱۰ 22147