شرط نبودن حضور معصوم برای اجرای حدود

پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد
۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۱۱ 22147