pic
pic

مفاتیح الجنان

مطلب:
موضوع:
شب هيجدهم ماه ذی الحجه شب عيد غدير
و شب با شرافتی است سيد در اقبال دوازده رکعت نماز به يک سلام به کيفيتی مخصوص برای اين شب با دعايی نقل کرده است .