pic
pic

مفاتیح الجنان

مطلب:
موضوع:
زيارت عاشورا

بدان که زيارات منقوله در روز عاشورا چند زيارت است و ما در اينجا به ملاحظه اختصار به ذکر دو زيارت اکتفا می‌کنيم و در باب دوم در اعمال روز عاشورا نيز زيارتی نقل کرديم با مطالبی که مناسب با اين مقام است و اما آن دو زيارت :