سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۸

انتقال ويروس ايدز از روي خطا و اشتباه (فكر كرده خطر ندارد) به فرد سالم چه حكمي دارد؟ ديه بر آن مترتب است؟ در صورت صدق ديه چه كسي بايد آن را بپردازد؟ مقدار آن چقدر است؟

پاسخ :

اگر عرفا خسارات وارده مستند به ناقل ويروس يا بيماري باشد و لو توجه نداشته است، خود او ضامن خسارات وارده مي باشد و با توجه به عدم توجه او، قصاص ساقط است، ولي ضامن ارش يا ديه است و ديه آن در صورت فوت، ديه انسان کامل است.

کلمات کلیدی :

قصاص ايدز ديه انتقال اشتباهي ايدز ويروس ايدز ديه انسان

۲,۴۶۳