سوال خود را بپرسید

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۰

اگر انسان جنب باشد و از غسل کردن معذور باشد، آيا براي خواندن نماز بايد حتما صبر كند وقت تنگ شود و دقايقي قبل از قضا شدن نماز صبح برود و تيمم كند، يا مي‌‌تواند همان ابتدا هم تيمم كند و نمازش را بخواند؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت غسل جنابت طهارت تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۲,۳۵۵

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۰

کف سالن، سراميک فرش است، که راه آب يا همان چاه خروجي ندارد. مطمئنم اين سالن به بول و غيره نجس شده است. پس از آنكه عين نجاست را از آنجا برداشتيم و آب شلنگ را به آنجا وصل كرديم و آنجا را در برگرفت، طهارت تحقق مي‌‌يابد. اکنون آيا لازم و شرط است، که غساله آن را که به علت نبودن راه آب در سطح آن زمين به طور راکد جمع شده و در اصل؛ نجسي‌‌هاي محل نجسي را که عين نجاستش را برداشتيم، در خود حل و مستهلک کرده؛ ولي همچنان تشخيص بو و رنگ و مزه نجاست در آن(آب راکد) امکان پذير نيست را جمع آوري كنيم؟ و اگر لازم نيست؛ به چه دليل مي‌‌گوييد آن آبهاي شلنگي که به محل نجسي که عين نجاستش را برداشتيم برخورد مي‌‌کند و با حل و مسهلک کردن نجسي آن محل، در خودشان در حالت راکد که رنگ و بو و مزه نجاست را هم به خود نگرفته، مي‌‌ماند، پاک است؟

کلمات کلیدی :

نجاست طهارت نجس شدن کف اتاق نجس شدن کف سالن

ادامه مطلب

۲,۵۶۹