pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 30

بحث ما در شرایط متعاقدین بود، در اول سال بحث اینکه یکی از شرایط قصد است آن را مورد بحث قرار دادیم و به مناسبت اینکه آیا تعیین مالکین در عقد معتبر است یا نه؟ این بحث را هم مفصل بیان کردیم، امروز یک بحث جدیدی می‌خواهیم شروع کنیم.

دیدن درس...
۴,۵۶۷ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 29

بحث پیرامون این مسئله بحمدالله تمام شد، یعنی این فرعی که مرحوم سیّد فرمودند که زکات را ما می‌توانیم برایش ذمه اعتبار کنیم، برای خود زکات و حاکم شرع می‌تواند پولی را از زکات قرض بگیرد اقتراض کند به طوری که زکات مدیون بشود

دیدن درس...
۲,۵۶۲ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 28

بحث به اینجا رسید که اشکالاتی که در حواشی عروه بر این فرمایش سیّد قدس سره وارد شده را بررسی کنیم، برخی از اشکالات مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام را تا به حال ذکر کردیم

دیدن درس...
۲,۲۸۷ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 27

بحث رسید به اشکال مرحوم آقای بروجردی قدس سره بر مرحوم سید در حاشیه عروه. مرحوم آقای بروجردی دو اشکال در حاشیه عروه بر فرمایش سید دارند. اشکال اول را که در بحث گذشته ذکر کردیم این بود که فرمودند اگر شما قرض را برای زکات می‌گیرید به طوری که زکات مدیون واقع شود

دیدن درس...
۲,۶۲۵ بازدید