pic
pic

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 18

بحث به اینجا رسید که در انشاء بیع نسبت به وکیل، اگر موجب بگوید «بِعتُکَ» این صحیح است اما در انشاء عقد نکاح اگر موجب به وکیل بگوید «انکحتُکَ» صحیح نیست

دیدن درس...
۲,۹۵۴ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 17

آخرین فرعی که از این بحث لزوم تأیید باقی مانده که ملاحظه فرمودید این مسئله با اینکه یک مسئله‌ی کوتاهی بود اما فروع متعددی داشت، آخرین فرع این است که اگر بایع می‌داند که مشتری برای غیر مال را خریداری می‌کند

دیدن درس...
۲,۵۰۱ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 16

عرض کردیم در مقام اثبات اولین بحث این است که آیا علم بایع به مشتری و علم مشتری به بایع لازم است یا نه؟ آیا لازم است بایع عالم باشد که این مبیع در ملک چه کسی قرار می‌گیرد و همچنین مشتری لازم است عالم باشد که ثمن در ملک چه کسی قرار می‌گیرد یا خیر؟

دیدن درس...
۲,۵۱۵ بازدید

دروس بیع - شرائط متعاقدین - جلسه 15

بحث رسید به مقام اثبات؛ در مقام اثبات مرحوم شیخ مجموعاً در دو جهت صحبت کردند و محشین مکاسب مثل مرحوم سیّد و برخی دیگر از محشّین فرمودند مرحوم شیخ بین این دو جهت مخلوط کردند از حیث استدلال.

دیدن درس...
۳,۳۸۷ بازدید