بيع ـ مکاسب ، جلسه 5

lessonsSpliter

تعريض به كلام كاشف الغطاء و ردّ آن
فرق بين احتمال اول و دوم
اراده احتمال اول در كلام كاشف الغطا
اشكال و نقض هفتم بر تعريف شيخ و ردّ آن
مؤيداتي بر عدم وجود معاوضه در قرض
جريان معناي مختار از بيع در صيغه «بعت»
معاني بيع در نظر صاحب مقابس
ادعاي اجماع صاحب «مقابس» بر معناي سوم

بيع ـ مکاسب ، جلسه 4

lessonsSpliter

اشكال پنجم بر تعريف مختار شيخ و ردّ آن
حقيقت صلح و متعلقات آن
فرق بین انتفاع و منفعت
اشكال ششم بر تعريف مختار شيخ و ردّ آن
فايده شرط عوض در هبه معوضه
فرق هبه با صلح
نکته‌ای پیرامون تعریف شیخ
حدیث هفته

بيع ـ مکاسب ، جلسه 3

lessonsSpliter

تعریف محقق ثانی از بیع در جامع المقاصد
اشکالات مرحوم شيخ بر تعریف محقق ثانی
دفاع از محقق ثانی و ردّ شیخ از آن
تعریف شیخ از بیع
اشکالات هفت‌گانه به تعريف شيخ و جواب آنها
شبهه و دفع آن

بيع ـ مکاسب ، جلسه 2

lessonsSpliter

مورد دوم: صحت و عدم صحت عوض قرار گرفتن عمل حر
مورد سوم: صحت و عدم صحت عوض قرار گرفتن حق
فرق بين حق و حكم
فرق بين حق و ملک
اقسام حقوق
حقوق شش‌گانه
نقض صاحب جواهر و جواب شیخ
فرق دین و حق در نقل به صاحبش
خلط شيخ در مسأله
عوض قرار گرفتن قسم سوم حقوق
معناي اصطلاحي «بيع»

بيع ـ مکاسب ، جلسه 1

lessonsSpliter

جلسه اول موجود نیست

(صفحه 12 از 12)