بيع ـ مکاسب ، جلسه 41

lessonsSpliter

شرايط صدق معاطات بر صورت چهارم عقد فاسد
مناقشه در صحت امر دوم
الفاظ عقد بیع
کفایت و عدم کفایت اشاره برای أخرس در لزوم بیع
استدلال دیگران بر کفایت اشاره أخرس در صورت قدرت بر توکیل و ردّ آن
ادله شیخ بر کفایت اشاره أخرس مطلقا

بيع ـ مکاسب ، جلسه 40

lessonsSpliter

مروري بر مباحث پاياني جلسه گذشته
اشكال چهارم شيخ به جمع مفتاح الكرامه
تحقيه در مسأله
حيثيت تقييديه و تعليليه

بيع ـ مکاسب ، جلسه 39

lessonsSpliter

ادامه تنبيه هشتم: حكم معاطات با الفاظ غيرجامع شرايط لزوم
استفاده نظريه سوم از عبارت مرحوم محقق اول و علامه حلي
جمع صاحب مفتاح الكرامه بين كلمات اين چهار فقيه
نقد شيخ نسبت به جمع صاحب مفتاح الكرامه
اشکال به فرض دوم
چهار اشكال شيخ به فرض اول

بيع ـ مکاسب ، جلسه 38

lessonsSpliter

ادامه تنبیه هفتم: عنوان معاطات بعد از حدوث یکی از ملزمات
مراد از معاوضه در کلام شهید ثانی
اشکال محشین به شیخ
تنبيه هشتم: حكم معاطات قولي

بيع ـ مکاسب ، جلسه 37

lessonsSpliter

ملزميت تصرف تغير دهنده صورت ظاهري عين
فرق جواز در معاطات با جواز در عقد خياري
فرع: ملزميت مرگ أحد المتعاطيين
فرع: ملزميت جنون أحد المتعاطيين
دو نکته مربوط به این فرع
تنبیه هفتم: در حقیقت معاطات بعد از لزوم

بيع ـ مکاسب ، جلسه 36

lessonsSpliter

وجه ملزمیت نقل برای معاطات بنابر قول به اباحه
دو استثناء از صورت اباحه
ملزميت نقل فضولي
توضیح صورت‌های مذکور
3. امتزاج

بيع ـ مکاسب ، جلسه 35

lessonsSpliter

2. نقل
نکته‌ای از جلسه گذشته
تطبیق

بيع ـ مکاسب ، جلسه 34

lessonsSpliter

فرق جواز در معاطات با جواز در بیع خیاری
صورت دوم: تلف أحد العینین
نقد و بررسی ملزمیت تلف أحد العینین بنابر قول أباحه
وجه صاحب جواهر بر ملزمیت تلف أحد العینین
نقد وبررسی نظر صاحب جواهر
عدم جریان قاعده «علی الید» در مقام
تقويت نظر صاحب جواهر
ملزميت و عدم ملزميت دين بودن أحد العوضين در معاطات

بيع ـ مکاسب ، جلسه 33

lessonsSpliter

تنبیه ششم: ملزمات معاطات
اصل اولي در معاطات
جواب مرحوم شیخ از اشکال تعارض
توضیح شک در مقتضی در مقام
وجه حکومت
ملزمات معاطات
1. تلف
علت ملزمیت تلف بنابر قول به اباحه