pic
pic

بيع ـ مکاسب - جلسه 81

گذری بر جلسه گذشته
نظریه مشهور
اشکال مرحوم شیخ
دفاع از نظریه مشهور
توضیح

دیدن درس...
۲,۳۵۷ بازدید

بيع ـ مکاسب - جلسه 80

فرع: وجود مثل بعد از تعذر و پرداخت قیمت
سابع ضمان قیمی

دیدن درس...
۲,۴۰۸ بازدید

بيع ـ مکاسب - جلسه 79

بیان چند نکته
نکته اول: ملاک اعواز
توضیح عبارت

دیدن درس...
۲,۵۶۳ بازدید

بيع ـ مکاسب - جلسه 78

مروری بر جلسه گذشته
بحث اثباتی
ملاک در قیمیات
توضیح عبارت

دیدن درس...
۲,۴۱۵ بازدید