مشتق ، جلسه 17

lessonsSpliter

اشکال شیخ هادی تهرانی
جواب امام خمینی
پاسخ محقق اصفهانی
تحلیل بیان محقق اصفهانی
مبحث اخلاقی

اوامر ، جلسه 5

lessonsSpliter

مقدمه دوم در واجب کفایی
موضوع تکلیف در واجب کفایی
نظریه اول
نظریه دوم
اشکالات نظریه دوم
اشکال اول
اشکال دوّم
سؤال...؟
پاسخ استاد
اشکال سوم
اشکال چهارم
نظریه سوم
اشکالات نظریه سوم
اشکال اوّل
سؤال...؟
پاسخ استاد:
اشکال دوّم
اشکال سوّم
نکته اخلاقي

طهارت قلب (1) ، جلسه 30

lessonsSpliter

راههای طهارت قلب و اثرات آن- بخش اول

تعادل و تراجيح ، جلسه 57

lessonsSpliter

حدیث اخلاقی هفته؛ آفات هوای نفس برای عالم