کتاب الحج ، جلسه 12

lessonsSpliter

مسئله 29 تحریر الوسیله
احتمالات در مسئله
دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
ادله سید یزدی(قدس سره)
ارزیابی احتمالات در دلیل سید(قدس سره)
دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)
ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

کتاب الحج ، جلسه 12

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم حکیم
اشکالات والد معظَّم(قده)
اشکال اول
اشکال دوم
ارزیابی اشکالات والد معظَّم(قده)
ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)
دیدگاه مرحوم هاشمی
دلیل دوم و ارزیابی آن