کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

بررسی تحقق استطاعت با ملکیت متزلزل
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
بررسی فرض اول در مسئله
قول اول در فرض اول
دلیل اول
بررسی دلیل اول
دلیل دوم

کتاب الحج ، جلسه 90

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
چهارمین طائفه از روایات بر وجوب فوریّت در حجّ
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دوم: روایت سلمه ابی حفص
سایر روایات طائفه چهارم
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره این روایات
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله
جمع‌بندی بحث

کتاب الحج (بحث استطاعت) ، جلسه 1

lessonsSpliter

بحث جدید: استطاعت
دیدگاه صاحب جواهر پیرامون استطاعت
دلیل اول وجوب استطاعت: آیه 97 آل‌عمران
«استطاعت» در لغت
دیدگاه محقق خویی در مورد آیه: ارشاد به حکم عقل

کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

مسئله 41 تحریر الوسیله
فرع اول مسئله
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم