مقدمه اصول ، جلسه 7

lessonsSpliter

قول پنجم (مختار مرحوم اصفهانی رحمه الله)
تفاوت قول چهارم و پنجم
تبیین نظریه مختار در موضوع علم اصول
مؤید قول مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
جمع‌بندی بحث
اهمیت علم اصول و ثمره پرداختن به موضوع علم اصول
تعریف علم اصول

مشتق ، جلسه 84

lessonsSpliter

اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه