کتاب الحج ، جلسه 48

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه مرحوم شاهرودی
ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی
فرض دوم: رجوع باذل بعد از احرام
بررسی حکم تکلیفی در فرض دوم
ادله جواز رجوع باذل
دلیل نائینی(قدس‌سره) بر عدم جواز رجوع؛ تنظیر ما نحن فیه به نماز
ارزیابی دلیل مرحوم نائینی؛ بطلان مقیس‌علیه

مقدمه اصول ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان نتایج تعریف مختار (شمول شبهات موضوعیه و حکمیه)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی(ره)
بازگشت به بیان مرحوم صاحب منتقی(ره) و بررسی‌ آن
اشکال و جواب
داخل بودن شبهات موضوعیه در اصول عملیه، طبق تعریف مختار
بازگشت به بیان نتایج تعریف مختار (جامع و افراد و مانع اغیار بودن)
تفاوت بین علم اصول و قواعد فقهیه و بررسی آن‌ها

کتاب الحج ، جلسه 16

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
اشکال دوم مرحوم حکیم
پاسخ مرحوم حکیم
ارزیابی پاسخ مرحوم حکیم
اشکال اول
اشکال دوم
پاسخ برگزیده از اشکال دوم