مشتق ، جلسه 17

lessonsSpliter

اشکال شیخ هادی تهرانی
جواب امام خمینی
پاسخ محقق اصفهانی
تحلیل بیان محقق اصفهانی
مبحث اخلاقی

صحیح و اعم ، جلسه 32

lessonsSpliter

امر سوم: تنقیح محل نزاع
اقوال در مسئله
دلیل قول اول
بررسی دلیل قول اول
دلیل قول دوم

مقدمه اصول ، جلسه 34

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بیان کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) در نقد مسلک تنزیل (اشکال ثبوتی)
اشکال و جواب در کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله)

مشتق ، جلسه 76

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق خوئی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خوئی