کتاب الحج ، جلسه 50

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
تنظیر چهارم؛ قیاس به دفن میّت و ارزیابی آن
مبانی مختلف در حدیث سلطنت
مبنای اول
مبنای دوم
ارزیابی مبنای دوم
بررسی ما نحن فیه طبق مبانی مختلف در حدیث سلطنت
بررسی یک نکته اجتهادی
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 19

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
دیدگاه برخی بزرگان در وجه تقیید «لاحرج» در کلام امام(ره)
مطلب دوم
فرع دوم مسئله 43 تحریر الوسیله
دیدگاه سید یزدی(ره) در مسئله

فقه غربالگری ، جلسه 5

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دو دسته از آیات مربوط به ضرر
دسته اول آیات
دسته دوم آیات
بررسی شمول آیات ضرر نسبت به سقط جنین