صحیح و اعم ، جلسه 26

lessonsSpliter

فایل جلسه قبل موجود نیست
اشتراک لفظی
امکان اشتراک لفظی
اشکالات نظریه
سؤال...
پاسخ استاد
سؤال...
پاسخ استاد...
اشکالات محقق خویی
سؤال
پاسخ استاد
سؤال
پاسخ استاد
سؤال...
پاسخ استاد
اشکال دوم
محال بودن اشتراک لفظی
بطلان دلیل اول
پاسخ اشکال
سؤال...
پاسخ استاد

صحیح و اعم ، جلسه 45

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
طریقه سوم (مرحوم محقق عراقی)
قدر جامع مفهومی
کلام مرحوم محقق خوئی (ره) در بررسی کلام مرحوم محقق عراقی(ره)
کلام مرحوم امام خمینی(ره)
بررسی کلام مرحوم امام خمینی (ره) و مرحوم محقق خوئی(ره)
ادامه بیان کلام مرحوم امام خمینی(ره)

مقدمه اصول ، جلسه 85

lessonsSpliter

انشاء بودن اقرار
خلاصه مباحث گذشته
مقام دوم (موضوع له حروف)
مقام سوم (کیفیت موضوع له حروف)
کلام مرحوم نائینی(ره)

اشتراک ، جلسه 16

lessonsSpliter

مقدمه یازدهم: اشتراک لفظی
اثبات ضرورت وقوع اشتراک لفظی
بررسی ضرورت وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
اثبات استحاله وقوع اشتراک لفظی
بررسی استحاله وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

مشتق ، جلسه 90

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی