قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی معنای «تهلکه» در آیه
ثمرات مترتب بر آیه
ثمره اول
ثمره دوم
بررسی ثمرات

مشتق ، جلسه 72

lessonsSpliter

مسئله دوم: بررسی موضوع له حروف از حیث زمان
بحث پنجم: تأثیر اختلاف در مبادی در بحث مشتق
دیدگاه مرحوم محقق بروجردی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی