قاعده سلطنت بر اعضاء ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی جریان «لاحرج» در محرّمات
پاسخ اول
پاسخ دوم
روایت اول
روایت دوم
نکته مهم
پاسخ سوم
مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
دیدگاه صاحب جامع المدارک در جریان لاحرج در محرّمات
دیدگاه برگزیده

کتاب الحج ، جلسه 72

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر
مؤیِّدات صاحب جواهر
اشکالات صاحب جواهر بر مؤیدات
اشکال اول
دیدگاه محقق همدانی
بررسی جواز تعجیز توسط خود شخص
اشکال دوم صاحب جواهر
دیدگاه والد معظَّم
دیدگاه برگزیده