کتاب الحج ، جلسه 28

lessonsSpliter

شبهه صاحب مدارک نسبت شمول قاعده جبّ
پاسخ سید یزدی از اشکال صاحب مدارک
ردّ پاسخ اول
اشکال والد معظَّم و نقد آن
پاسخ دوم سید یزدی
1. اشکال محقق عراقی
2. اشکال محقق نائینی
3. اشکال محقق خویی
4. اشکال والد معظَّم و ارزیابی آن

اشتراک ، جلسه 16

lessonsSpliter

مقدمه یازدهم: اشتراک لفظی
اثبات ضرورت وقوع اشتراک لفظی
بررسی ضرورت وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم خوئی(ره)
اثبات استحاله وقوع اشتراک لفظی
بررسی استحاله وقوع اشتراک لفظی
دیدگاه مرحوم محقق عراقی(ره)
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)

استعمال لفظ در بیش از یک معنا ، جلسه 44

lessonsSpliter

تبیین دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
بررسی دیدگاه مرحوم میرزای قمی(ره)
دیدگاه مرحوم محقق خوئی(ره)
بررسی حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مفرد

مشتق ، جلسه 87

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
اقوال در مسئله
دیدگاه مرحوم محقق نائینی