کتاب الحج ، جلسه 19

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
استدلال مرحوم شاهرودی بر تفصیل محقق نائینی
ارزیابی
استدلال محقق خویی بر تفصیل مرحوم نائینی
دیدگاه فقیهان در مسئله
نکته اجتهادی
چند نکته در کلمات مرحوم شاهرودی
نکته اولنکته دوم
نکته سوم
حقوق مختص به مخلوقین

مشتق ، جلسه 85

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
بررسی جریان استصحاب در شبهات مفهومی از حیث موضوع
بررسی احتمال اول (مفهوم بودن مستصحب)
بررسی احتمال دوم (موضوع بودن مستصحب)