مشتق ، جلسه 84

lessonsSpliter

اقوال در جریان استصحاب در شبهه مفهومیه
ارتباط بحث فردد مردد و استصحاب در شبهه مفهومیه

صلاة القضاء ، جلسه 28

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی
فرض اول
فرض دوم
صورت اول: احتیاط شرعی
صورت دوم: احتیاط عقلی
استصحاب کلی قسم دوم در مسئله
ادعای استصحاب فرد مردّد در مسئله
ردّ استصحاب فرد مردّد