اوامر ، جلسه 74

lessonsSpliter

دوران امر بين نفسي و غيري، عيني و کفايي، تعييني و تخييري
نظر مرحوم آخوند(ره) در اين مسئله
نقد و بررسي کلام مرحوم آخوند(ره)
جواب محقق اصفهاني(ره) از اين اشکال
نقد و بررسي اين توجيه مرحوم اصفهاني(ره)
راه‌هاي ديگر براي اثبات اين مسئله

کتاب الحج ، جلسه 1

lessonsSpliter

بررسی تحقق استطاعت با ملکیت متزلزل
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
بررسی فرض اول در مسئله
قول اول در فرض اول
دلیل اول
بررسی دلیل اول
دلیل دوم

کتاب الحج ، جلسه 55

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول
نکته دوم
دیدگاه برگزیده
مسئله 46 تحریر الوسیله

بررسی فقهی بیمه ، جلسه 15

lessonsSpliter

خلاصه مباحث گذشته
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
دیدگاه مرحوم مجدد شیرازی و بررسی‌ آن
بیان دیگر برای انصراف
ادامه بررسی ادله عدم شمول عمومات و اطلاقات
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات

صلاة القضاء ، جلسه 34

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
ادله قائلین به وجوب قضا در اغمای اختیاری
دلیل اول: ادعای انصراف
بررسی دلیل اول
دلیل دوم: استدلال به تعلیل «ما غلب الله علی العباد»
دیدگاه محقق همدانی
اشکال محقق خویی بر مرحوم همدانی
ارزیابی اشکال محقق خویی