اوامر ، جلسه 17

lessonsSpliter

طلب انشائي و حقيقي
نقد و بررسي اين فرمايش مرحوم آخوند(ره)
مسلک مشهور در باب حقيقت انشاء
مسلک مرحوم آخوند(ره) در باب حقيقت انشاء
مسلک مرحوم خوئي(ره) در باب حقيقت انشاء

امارات _قطع ، جلسه 51

lessonsSpliter

نظر مرحوم آخوند و مرحوم خوئی در مراتب حکم، اشکال کلام مرحوم خوئی و بیان نظر امام

مقدمه اصول ، جلسه 103

lessonsSpliter

ماهیت خبر و انشاء
ثمرات بحث از ماهیت خبر و انشاء
مبانی مختلف در حقیقت انشاء
مبنای مشهور و بررسی آن
اشکال اول بر نظریه مشهور
جواب از اشکال اول بر نظریه مشهور
اشکال دوم بر نظریه مشهور (مرحوم اصفهانی«ره»)
جواب از اشکال دوم بر نظریه مشهور
اشکال سوم بر نظریه مشهور