pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti evlənmə
Tarixində 19 November 2017 & Saat 19:10

Bu yaxınlarda etibar etdiyim bir şəxsdən “siğə duası” alıb bir qadinla müvəqqəti siğə etdim. Sonradan məlum oldu həmin dua da təşdid səhvi varıymış. Bu halda mənim etdiyim əməl zina sayılırmı?

Siz nə duası oxumusunuz xəbərim yoxdur, ammaəgər müvəqqəti ya daimi nikahda bir hərf də səhv oxunmuş olsa əqd batildir.Əgər əqdi düzgün oxumamanızı bilmirdinizsə zina hökmündə deyiıldir. Nikah məsələsinianlayandan sonra əvvəldən düzgün oxuyun.

Müvəqqəti əqd siğəsi oxumaq üçün müddət vəmehriyyə müəyyən olandan sonra, əgər qadın və kişi özləri oxusalar, qadındeyir: "Zəvvəctukə nəfsi fil-muddətil-məluməti ələl-məhril-məlumi"(Yəni mən özümü müəyyən olunmuş mehriyyə ilə müəyyən müddətdə sənin xanımınetdim.). Onun müqabilində kişi deyir: "Qəbiltu" (Qəbul elədim).

Əgər qadın ailə həyatı qurmaq (və ya siğəolunmaq üçün) istədiyi kişini öz nikahını oxutdurmaq üçün vəkil tutsa, əvvəlcəkişi qadının vəkili ünvanında deyir: "Zəvvəctu muvəkkiləti filanən ( filanənsözünün yerinə qadının adını desin) linəfsi fil-muddətil-məluməti ələl-məhril-məlumi"(Yəni müəyyən mehriyyə ilə və müəyyən müddətdə vəkili olduğum qadınla izdivacaqərar verdim). Sonra bilafasilə öz tərəfindən desin: "Qəbiltut-təzvicəlinəfsi fil-muddətil-məluməti ələl-məhril məlumi." Yaxud "Qəbiltulinəfsi hakəza" (bu icdivacı qəbul etdim).

 Qadıntərəfdən vəkil olaraq deyə bilər: "Məttətu muvəkkiləti filanən linəfsi filmuddətil məluməti ələl məhril məlum" sonra özü tərəfdən də belə desin:"Qəbiltu linəfsi hakəza" (yəni müvvəqqəti icdivacı müəyyən mehr vəmüddətlə qəbul etdim)

Daimi və qeyri-daimi əqdi oxumağın şərtlərivardır, o cümlədən:

A) İzdivac əqdinin şərtlərindən biri ərəbcədüzgün oxunmasıdır. Əgər kişi və qadın özləri ərəbcə düzgün oxuya bilsələr, ehtiyat-vacibəgörə gərək ərəbcə düzgün oxusunlar. Əgər ərəb dilində oxuya bilməsələr fars yabaşqa hər hansı dildə oxusalar, o zaman "zəvvəctu" və "qəbiltu"-nunmənasını çatdıran bir kəlmə deməlidirlər. Əgər nikahda mənanın dəyişməsinəsəbəb olan bir hərf səhv oxunsa əqd batil olur.

B) Əqd və siğə oxuyan şəxs "inşa"qəsdi etməlidir. Yəni əgər qadın və kişi özləri siğəni oxuyursa , qadının"zəvvəctukə nəfsi " deməkdən məqsədi bu olmalıdır ki, indi bu saatözünü onun qadını qərar verirəm. Əgər kişi vəkil olsa, "Zəvvəctumuvəkkiləti (filanən) linəfsi fil muddətil məluməti ələl məhril məlum"-danməqsədi bu olmalıdır ki, onu indi bu saat öz xanımı qərar vermişdir və "qəbiltu"dan da məqsədi bu izdivacı indi bu saat qəbul etməsidir.

C) Əqd siğəsini oxuyan şəxs, dediyi kəlməninmənasını dəqiq bilməlidir. Əgər ərəbcə oxusa, hər kəlməni düzgün surətdə deyibayrı-ayrılıqda da hər birinin mənasını bilsə əqd düzgündür.

 D)Müvəqqəti nikahda mehriyyə və müddət təyin olmalıdır. Mehriyyə və müddəti təyinolunmamış müvvəqqəti əqd düzgün deyil.

E) Əgər qız bakirə olsa, əksər müctəhidlərinnəzərinə əsasən ehtiyat-vacibə görə qızın atası icazə verməlidir.

 

5574 Görüş

Əsas terminlər: