شرکت در مراسم اختتاميه حوزه‌‌های علميه اهواز به دعوت حضرت آيت الله موسوی جزائری

۱۰ خرداد ۱۳۸۵

۱۶:۴۴

مراسم

۲,۳۱۵