همایش در مسیر فقاهت (داوطلبان ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار ع )

۱۸ تیر ۱۳۹۹

۱۵:۲۳

سخنرانی

۱,۷۳۳