تعادل و تراجيح - جلسه 15

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم نائینی
کلام محقق عراقی در بحث
بررسی کلام مرحوم نائینی

تعادل و تراجيح - جلسه 14

خلاصه مباحث گذشته
فرق بین حکومت و عام و خاص
کلام مرحوم شیخ در بحث
کلام مرحوم آخوند در بحث
کلام مرحوم نائینی در بحث و بررسی آن

تعادل و تراجيح - جلسه 13

بررسی کلام مرحوم علامه طباطبایی
اشکال اول و بررسی آن
اشکال دوم و بررسی آن
اشکال سوم و بررسی آن
عناوین مطرح شده در بحث
کلام مرحوم اصفهانی در بحث و بررسی آن

تعادل و تراجيح - جلسه 12

تضاد مانحن فیه با مبنای مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ
ادامه کلام مرحوم آخوند
فرق بین قسم دوم و سوم
کلام مرحوم ایروانی در بحث
بررسی کلام مرحوم ایروانی
نظرات مقابل مرحوم ایروانی
جمع بندی حضرت استاد
کلام مرحوم علامه طباطبایی در بحث