pic
pic

حجيّت خبر واحد - جلسه

ادامه نظر مرحوم آخوند خراسانی در باب جبران ضعف سند .

دیدن درس...
۲,۷۷۴ بازدید

حجيّت خبر واحد - جلسه

بررسی موهن بودن اعراض مشهور از یک روایت و کلام مرحوم خوئي و مناقشه در آن

دیدن درس...
۲,۹۰۴ بازدید

حجيّت خبر واحد - جلسه

ادامه مناقشه در اشکال مرحوم شهيد ثاني و کلام مرحوم آقاي بروجردي در تقسيم فقه.

دیدن درس...
۲,۱۲۰ بازدید

حجيّت خبر واحد - جلسه

بررسی نظریه مرحوم شهید ثانی در باب نبود شهرت قدمائیه و اشکالات مرحوم مامقانی بر نظریه مرحوم شهید ثانی.

دیدن درس...
۲,۳۷۳ بازدید