pic
pic

حجيّت خبر واحد - جلسه

بررسی موهن بودن اعراض مشهور از یک روایت و کلام مرحوم خوئي و مناقشه در آن

دیدن درس...
۲,۹۰۴ بازدید

حجيّت خبر واحد - جلسه

ادامه مناقشه در اشکال مرحوم شهيد ثاني و کلام مرحوم آقاي بروجردي در تقسيم فقه.

دیدن درس...
۲,۱۲۰ بازدید