مشتق ، جلسه 1

lessonsSpliter

مشتق
محل نزاع
محل خلاف
نوع نزاع در مشتق
نظر محقق نائینی
نظر استاد
مطلب دوم محقق نائینی

مقدمه اصول ، جلسه 8

lessonsSpliter

اقوال در تعریف علم اصول
تعریف دوم (مرحوم آخوند رحمه الله)
وجه عدول مرحوم آخوند (رحمه الله) از تعریف مشهور
فایده‌ای ندارد اما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط.
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
اشکال و جواب
کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)

مشتق ، جلسه 50

lessonsSpliter

ادامه بیان دیدگاه مرحوم محقق اصفهانی(ره)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مقدمه سیزدهم: مشتق
بحث نخست: نزاع لغوی یا عقلی
دیدگاه مرحوم محقق نائینی(ره)
دیدگاه مرحوم امام خمینی(ره)