کتاب الحج ، جلسه 79

lessonsSpliter

مسئله 37 تحریر الوسیله
دلیل بر وجوب حجّ در فرض مسئله
پرسش و پاسخ
فرع دیگر در کلام سید یزدی(ره)
دیدگاه شهید ثانی(ره) و اشکال صاحب مدارک(ره)
دیدگاه مرحوم حکیم
اشکال اول؛ اشکال محقق خویی
ارزیابی اشکال اول
اشکال دوم
روایت اول
روایت دوم
روایت سوم
اشکال سوم

فقه غربالگری ، جلسه 13

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب چهارم: بررسی وجوب دفع ضرر احتمالی در اثر غربال‌گری
بررسی حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی
دیدگاه شیخ انصاری
اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری
اشکال اول
اشکال دوم
احتمالات در نوع وجوب قاعده دفع ضرر محتمل