سوره مبارکه بقره ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) در ترتیب سوره‌ها
اشکالات محقق خویی(قدس‌سره) بر روایات عامه
اشکال اول: تناقض‌گویی در روایات
تناقض اول: تناقض در زمان جمع‌آوری
تناقض دوم: از جهت متصدّی جمع‌آوری قرآن
تناقض سوم
تناقض چهارم
تناقض پنجم
تناقض ششم
تناقض هفتم