کتاب الحج ، جلسه 14

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب عناوین
فرض اول: حق الله مختص مع عدم تدین الکفار
فرض دوم: حق الله مختص مع تدین الکفار
دیدگاه والد معظَّم
ارزیابی دیدگاه صاحب عناوین
فرض سوم: حقوق مشترک بین خداوند و مخلوقین
دیدگاه فقیهان در فرض سوم