مشتق ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه نظریه‌ی مرحوم محقق بروجردی
اشکال به نظریه محقق بروجردی
اشکال اول
اشکال دوم
جمع بندی
مراد از مشتق در محل نزاع
نتیجه

مشتق ، جلسه 52

lessonsSpliter

بحث دوم: نزاع کبروی یا صغروی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق بروجردی(ره)
مقدمه اول: مراد از مشتق اصولی
دیدگاه مرحوم صاحب فصول(ره) و بررسی آن