کتاب الحج ، جلسه 56

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب پنجم
تعریف مرتدّ فطری
الف. بررسی اولین قید: زمان انعقاد نطفه
ادله قائلین به شرطیت اسلام احد الابوین هنگام ولادت
روایت اول
روایت دوم
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سرّه)
بررسی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سرّه)
دیدگاه برگزیده
ب. بررسی دومین قید: اظهار اسلام بعد از بلوغ

صلاة القضاء ، جلسه 39

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
مطلب اول
مطلب دوم: دیدگاه محقق خویی در تعلق خطاب به کفار
اشکال اول
نکته‌ای پیرامون آیه حجاب
اشکال دوم
جمع‌بندی بحث
بررسی قبول توبه مرتدّ فطری