کتاب الحج ، جلسه 60

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی شرطیت اظهار کفر بعد از بلوغ در مرتدّ ملی
صحیحه علی بن جعفر
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سرّه)
ارزیابی و دیدگاه برگزیده
بررسی صحت تقسیم مرتدّ معاند و مرتدّ اعتقادی
بررسی ادله
دلیل اول: روایات
دلیل دوم: آیات