کتاب الحج ، جلسه 64

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
اشکال دوم در قرینه بودن عقل بر تقیید آیات
استفاده حکم قتل برای مرتدّ از آیات ارتداد
آیه 74 سوره توبه
شأن نزول آیه
مراد از عذاب دنیوی در آیه شریفه