مشتق ، جلسه 3

lessonsSpliter

خلاصه نظریه‌ی مرحوم محقق بروجردی
اشکال به نظریه محقق بروجردی
اشکال اول
اشکال دوم
جمع بندی
مراد از مشتق در محل نزاع
نتیجه

مشتق ، جلسه 90

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم صاحب کتاب منتقی الاصول بررسی‌آن
دیدگاه مرحوم امام خمینی