کتاب الحج ، جلسه 96

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی آیه «الرجال قوّامون علی النساء»
واژه «قوّام» در لغت
احتمالات در مورد علت در آیه
بررسی معنای «بما فضّل الله»
دیدگاه برگزیده درباره «فضّل الله»
بررسی انشائی یا إخباری بودن آیه