کتاب الحج ، جلسه 99

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
بررسی احتمالات در آیه 34 نساء
بررسی احتمال اول: ولایت مرد بر زن
احتمال دوم: ولایت مطلق زوج بر زوجه
احتمال سوم: ولایت زوج بر زوجه در دایره زوجیت
دیدگاه برگزیده: احتمال سوم
1. چرایی دو برابر بودن ارث مرد
2. بررسی حقّ طلاق برای زوجه
3. بررسی واگذاری حق جماع به زوجه در عقد
دیدگاه صاحب جواهر