مشتق ، جلسه 101

lessonsSpliter

دیدگاه مرحوم محقق خویی
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی
بحث دوم: منشأ بحث بساطت و ترکب