کتاب الحج ، جلسه 101

lessonsSpliter

خلاصه بحث گذشته
نکته اول: عدم ولایت تامّه زوج بر زوجه
نکته دوم: برابری مرد و زن از جهت عقل
آیه اول
آیه دوم
جمع‌بندی بحث
آیه سوم
آیه چهارم